Status prawny


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącym do struktur rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim. Obszar jego działania obejmuje miasto Jasło i powiat jasielski.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest organem niższego stopnia w stosunku do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej, za pomocą której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, będący jednocześnie jej Dyrektorem, wykonuje zadania
z zakresu zdrowia publicznego.

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle posiada Wojewoda Podkarpacki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle realizuje zadania określone w ustawie
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych. Zadania te realizowane są w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle, a jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle jest mgr inż. Zbigniew Paja.