Majątek


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składa się mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a także wypracowane w ramach dochodów własnych.

Mienie nieruchome stanowi budynek przy ul. Koralewskiego 13, przekazany w nieodpłatne użytkowanie na okres 25 lat przez UM Jasło, nr księgi wieczystej 34421.

W skład majątku Stacji wchodzą w szczególności:

  • 3 samochody osobowe

  • 56 zestawy komputerowe

  • sprzęt laboratoryjny do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody iżywności, badań wykonywanych na stanowiskach pracy oraz z zakresu diagnostyki medycznej

  • wyposażenie biurowe