Przedmiot działalności Państwowych Inspektorów Sanitarnych określa ustawa
z 14. 03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122 z 2006 r. poz. 851 ze zm.). Zadaniem służby sanitarno–epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie zadań określonych powyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych izdrowotnych,

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,

b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej,

4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne izdrowotne,
w szczególności dotyczących:

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, na których oparte są ujęcia wody oraz innych elementów środowiska
w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego,

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć
wpływ na zdrowie ludzi,

5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,

7) higieny procesów nauczania,

8) przestrzegania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów przez osoby wprowadzające niebezpieczne substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników tych substancji lub preparatów chemicznych,

9) przestrzegania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3,

 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu
produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,

2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych
programów i planów,

3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie
- w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,

4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,

5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa,

6) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,

7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym
i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej
i powietrznych,

8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach izgromadzeniach.Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
a w szczególności:

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa zczynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej,
inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy wprowadzeniu tej działalności.

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności
z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć
i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Opinie, o których mowa powyżej, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się opomoc finansową.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24 lipiec 2018 09:40 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 wrzesień 2020 09:47 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 wrzesień 2020 10:30 Szymon Jarecki